×
 

Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad: 2023-06-15

Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan är en del av Plushögskolan AB, som i sin tur ägs av AcadeMedia. Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur varumärkena inom Plushögskolan AB hanterar dina personuppgifter när du exempelvis läser en utbildning hos oss, besöker våra webbplatser, gör en intresseanmälan och ber oss skicka riktad information och marknadsföring till dig.

Personuppgiftsansvarig är Plushögskolan AB (organisationsnummer 556495-5853) med sitt säte på Lilla Bommen 4B, 411 04 Göteborg. Du har rätt att när som helst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag) samt för att begära rättelse. Här kan du läsa mer om dina rättigheter.

I bedrivandet av vår utbildningsverksamhet anlitas tekniskt stöd i form av personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, utifrån det ändamål som fastställts av den personuppgiftsansvarige.

Plushögskolan AB med tillhörande varumärken använder AcadeMedia Support AB, ViaEcole AB, Microsoft Ireland Operations Limited, Omniway AB, Google LLC, LearnPoint, Scrive och Upsales som personuppgiftsbiträden för olika digitala tjänster, system och statistik. Uppgifterna kan komma att behandlas hos underleverantörer i så kallade tredjeländer utanför EU/EES. Överföringen till tredjeländer sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Återkalla samtycke för intresseanmälan: Klicka på avregistreringslänken som finns i alla e-postutskick.

Begära radering av konto i YH-antagning: Kontakta ViaEcole AB.

Utöva rättigheter och/eller återkalla samtycke: Mejla till dataskydd@academedia.se.

Kontakt: Maria Sandin, verksamhetschef.

Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av Plushögskolan AB’s behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan eller ansöker till en utbildning hos Plushögskolan AB's varumärken behöver vi behandla dina personuppgifter. Med ditt samtycke godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra våra åtaganden mot dig och förpliktelser enligt avtal och gällande lagstiftning
 • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring, nyheter, meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan och/eller ansökan
 • Specificerade ändamål för hantering av personuppgifter vid intresseanmälan, ansökan samt under/efter en utbildning.

Hantering av personuppgifter vid intresseanmälan

Vid en intresseanmälan godkänner du att vi behandlar ditt namn och din e-postadress för att ta emot riktad information, nyheter och marknadsföring i form av e-postutskick. Informationen som skickas ut baseras på de utbildningar, utbildningsområden och varumärken du valt att visa intresse för.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger via YH-antagning om du påbörjar eller skickar in en ansökan. Informationen från din intresseanmälan samkör vi mot din ansökan (e-post, status och vald utbildning) i syfte att profilera och anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Din e-postadress kan komma att delas med Metas och Googles plattformar i syfte att skapa anpassade målgrupper, det vill säga marknadsföra mot personer med liknande intressen.

Spårningspixlar

Våra e-postutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. Vi kan även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information för statistisk analys för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att vi använder spårningspixlar i e-postutskicken.

Lagringstider

Personuppgifter som du lämnar vid en intresseanmälan sparas av oss till dess att ändamålen uppfyllts eller att du tar tillbaka ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke för intresseanmälan klickar du på avregistreringslänken som finns i alla e-postutskick.

Vid intresseanmälan via Google, Facebook eller Instagram samlas informationen in från respektive varumärkes konto för att sedan behandlas i vårt intresseanmälningssystem. Uppgifter insamlade på Metas plattformar sparas av Meta i 90 dagar. Uppgifter insamlade på Googles plattformar sparas av Google i 30 dagar.

Hantering av personuppgifter vid ansökan

För att kunna ansöka till en utbildning behöver du registrera ett konto på YH-antagning. Personuppgifter du anger via YH-antagning behandlas av ViaEcole AB, som är tillhandahållare av systemet, och delas med aktuell utbildningsanordnare. Du kan begära radering av kontot genom att kontakta ViaEcole AB, men utan ett konto kan du inte hantera och fullfölja din ansökan. Läs om hur ViaEcole AB hanterar personuppgifter.

Uppgifter vi behandlar om dig i samband med en ansökan är för- och efternamn, personnummer och kön, fysisk adress, e-post, telefonnummer, ansökningshandlingar (betygsdokument, intyg och/eller övrig information som krävs i enlighet med ansökan), resultat i eventuell urvalsprocess samt information om du blivit antagen eller inte.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan och fatta ett antagningsbeslut samt kommunicera med dig om utbildningen du ansökt till eller påbörjat en ansökan till. Om du blir antagen till utbildningen kommer vi även använda dina uppgifter för att skicka studierelaterad information till dig.

Om du har skyddad identitet och vill göra en ansökan behöver du kontakta Anna-Karin Forssén, chef för antagningsenheten på AcadeMedia, med den e-postadress du vill använda i din ansökan.

Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen av dina uppgifter görs med den rättsliga grunden myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fatta ett antagningsbeslut i enlighet med lag (2009:128) om yrkeshögskolan, förordning (2009:130) om yrkeshögskolan samt i enlighet med föreskrifter utfärdade av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Lagringstider

Personuppgifter som du lämnat i samband med en ansökan lagras i tre år efter att ansökningsperioden är över för utbildningen, oavsett om du blir antagen eller inte. Detta gör vi eftersom vi måste bevara dokumentation kring antagningsprocessen och kunna visa upp hur ärenden handläggs, till exempel i samband med att MYH utövar tillsyn eller om du vill överklaga antagningsbeslutet.

Hantering av personuppgifter under/efter en utbildning

Plushögskolan AB med tillhörande varumärken använder olika digitala system och tjänster för studieadministration under och efter studietiden.

De personuppgifter vi behandlar om dig under en utbildning är ditt namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, närvaro, studieuppehåll, avbrott, avbrottsorsak, individuell studieplan, kurser, start- och slutdatum, klass, utbildningsomgång, underlag för betyg, betyg, LIA-plats, dokumentation av extra anpassningar och uppgifter i fritext. Uppgifterna tillhandahålls av dig i samband med din ansökan, under din studietid eller samlas in och registreras av oss under utbildningens gång.

Vi delar dina uppgifter med myndigheter när vi har en rättslig skyldighet att göra det, exempelvis till Myndigheten för yrkeshögskolan, CSN, Skolinspektionen eller SCB. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till obehörig tredje part om vi inte har en skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut att göra så.

Rättslig grund för behandlingen

De personuppgifter vi behandlar om dig för att tillhandahålla dig din utbildning, administrera dina studier och betyg samt för att kunna utfärda utbildningsbevis/examensbevis i slutet av din utbildning görs med den rättsliga grunden allmänt intresse. Våra YH-utbildningar står under tillsyn av MYH vilket innebär att vi måste efterleva lag (2009:128) om yrkeshögskolan, förordning (2009:130) om yrkeshögskolan samt föreskrifter utfärdade av MYH.

Under din studietid får du ett studerandekonto som ger dig tillgång till skolans olika system, plattformar och program. Dina personuppgifter hanteras då för att ditt konto ska vara säkert med den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter kan komma att hanteras för skolans systematiska kvalitetsarbete, till exempel för att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen. Den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse.

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av skolledning, business controllers och revisorer för att skolan ska kunna följa upp sin ekonomi. Uppgifterna kommer från Omniway. Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse.

Skolans systematiska kvalitetsarbete

De typer av personuppgifter som skolan kan hantera för sitt systematiska kvalitetsarbete är betyg, enkätsvar, kursutvärderingar, examens- eller utbildningsbevis, klagomålsärenden och uppföljningar om arbete efter avslutad utbildning. Personuppgifterna kommer ifrån den studerande själv och kan hanteras av utbildningsledare, regionchefer, kvalitets- och pedagogiskt ansvariga, utbildare och skolans ledning.

Lagringstider

Vi bevarar din studiedokumentation under studietiden för att kunna utfärda examens- eller utbildningsbevis. I enlighet med kraven från MYH bevaras dina handlingar så länge utbildningen ingår i yrkeshögskolan till och med två år efter beslutet om att ingå i yrkeshögskola inte längre gäller. Det betyder att dokumentationen sparas så länge som den av dig lästa utbildningen är en YH-utbildning hos oss. Därefter raderas din studiedokumentation. Övriga personuppgifter vi har om dig bevaras i enlighet med rådande lagstiftning eller gallras när den bedöms inaktuell och i enlighet med AcadeMedias arkiveringsrutiner.

Om du vill behålla ditt material efter din utbildning rekommenderar vi att du för över det till ett privat konto eller egen lagringsplats. Ditt användarkonto inaktiveras efter avslutad utbildning och du har då inte längre möjlighet att logga in i lärplattformen.

Systemspecifikationer

 • Omniway – lärplattform som används för digital skoladministration.
 • LearnPoint – används för att skapa studerandekonton (AD-konton) och som underlag för synkronisering till andra lärplattformar.
 • SharePoint – internt dokumentationssystem och intranät för anställd personal med olika behörighetsnivåer.
 • MYH (mina sidor) – används för studiedokumentation och rekvirering gentemot Myndigheten för yrkeshögskolan.
 • CSN – används för studiemedelsunderlag. CSN är personuppgiftsansvarig.
 • Scrive – tjänst för digital dokumentsignering som bland annat används för signering av LIA-avtal.
 • UpSales – används som CRM-system för företagskontakter och som alumninätverk. Personuppgifter behandlas endast vid lämnat samtycke.

Cookiepolicy

Cookies är små textfiler som samlar in och lagrar information om ditt besök på en webbplats i din webbläsare. Plushögskolan AB med tillhörande varumärken använder cookies för att samla in information som gör det möjligt att erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik, vidareutveckla våra webbsidor och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Vi använder kryptering på våra webbsidor och informationen som samlas in är skyddad.

Olika typer av av cookies

Cookies delas in i kategorier beroende på dess funktion; "permanenta" och "temporära" (sessionscookies). Permanenta cookies lagras under en längre period för att webbplatsen ska kunna anpassas utifrån individen. Dessa kan sparas i upp till två år. Sessionscookies lagras temporärt på en dator när du besöker en webbplats och försvinner när du stänger ned din webbläsare. Du kan även radera cookies som sparats i din webbläsare i efterhand.

Du kan välja att acceptera alla, delar av eller endast nödvändiga cookies när du besöker Plushögskolan AB och dess varumärkens webbplatser. All personuppgiftsbehandling som inte är strikt nödvändig behandlas endast med stöd av ditt uttryckliga samtycke.

 • Nödvändiga: Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt, och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.
 • Besöksstatistik: Dessa cookies används för att samla statistik om besökare, vilka sidor de besöker och vad de gör på webbplatsen.
 • Marknadsföring: Dessa cookies används för att spåra besökare i olika digitala kanaler i syfte att erbjuda personligt anpassad reklam och marknadsföring.

Policy för sociala medier

Plushögskolan AB, med tillhörande varumärken, är inte personuppgiftsansvarig för innehåll som du postar i sociala medier. Det är varje individs ansvar att förhålla sig till respektive plattforms användarvillkor. För att skapa en trygg miljö online samt hålla våra flöden och grupper relevanta förbehåller vi oss rätten att ta bort innehåll som strider mot vår policy. Det kan vara innehåll av sådan karaktär som inte håller sig till ämnet, marknadsför annan verksamhet, kan anses stötande eller kränkande, inte är i linje med verksamhetens värdegrund, bryter mot dataskyddsförordningen (GDPR) eller på något annat sätt är brottsligt.

Om en person vid enstaka tillfälle bryter mot policyn och/eller gruppreglerna kommer eventuellt postat innehåll att tas bort. Om en person upprepade gånger bryter mot policyn kommer den att stängas av från sidan.

Tänk på att aldrig lämna ifrån dig personliga uppgifter i sociala medier, varken i flöden, grupper, kommentarsfält eller chattfunktioner.